ข่าวสาร

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา…

Loading

Read More

นิทรรศการ “วัฒนธรรมผ้าในพระพุทธศาสนาล้านนา” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิทรรศการ “วัฒนธรรมผ้าในพระพุทธศาสนาล้านนา” สำนักศิลปะแ…

Loading

Read More

ความเป็นมาของเพลงชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่

“เทิดศักดิ์ รักของข้า สูงลอยเลิศฟ้า อากาศไทย” หนึ่งในเพลงชุด วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ที่นักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้ได้ จากวันที่เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่รั้ววิทยาลัยครู และเริ่มการต้อนรับน้องใหม่ สิ่งหนึ่งที่รุ่นพี่จะสอน เพื่อจะถ่ายทอดความเป็นวิทยาลัยครูจากพี่สู่น้อง คือ เพลงเทิดศักดิ์ จึงเสมือนเป็นเพลงประจำวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ที่ทุกคนสามารถร้องเพลงจนจบ แต่ไม่ทราบถึงที่มาของเพลงนี้ ….จากคำบอกเล่าของพ่อครูวิเศษ บุญนนท์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ อดีตนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ป.กศ.สูง (พ.ศ.2510 – 2513) จึงทำให้ทราบถึงที่มาของเพลง ชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ดังนี้

Loading

Read More