ข่าวสาร

คู่มือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มืองานสารบรรณ
คู่มือการเบิกจ่าย
คู่มือประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
คู่มือการใช้งานสารสนเทศ
แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 2557
คู่มือ การนำชมสถาบันล้านนาศึกษา
คู่มือ การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา” ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
คู่มือการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แนวปฏิบัติการสื่อสารและการบริการโดยใช้เทคโนโลยี
คู่มืองานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

Loading