วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ ปก ปีที่ ฉบับที่ ชื่อเรื่อง ประจำปี ดาวน์โหลด
1 journal_artnculture_1_2559 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับเชิตชูเกียรติ
จัดพิมพ์เนื่องในงานแสดงมุทาตาจิตแด่
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
2559 ดาวน์โหลด
2 journal_artnculture_2_2559 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม 2559 ดาวน์โหลด
3 journal_artnculture_2_2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม 2560 ดาวน์โหลด