ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการ


suchanart ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5881
ปฏิทินภาระงาน

รองผู้อำนวยการอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5882


อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5882

หัวหน้าสำนักงาน


dararath นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 5883

งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม


sophon นายโสภณ พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 5899

panadda นางสาวปนัดดา โตคำนุช
นักวิชาการศึกษา
โทร 5891

jakkrapanu นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร 5880

งานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม


direk นายดิเรก อินจันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร 5887

anuchit นายภวัต ณ สิงห์ทร
นักวิชาการศึกษา
โทร 5887


นายวรวิทย์ ผัดเป้า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร 5887

งานบริหารงานทั่วไป


waraporn นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร 5884

suparak นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 5860

kanlayanee นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร 5899

weerapich นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 5884