ข่าวสาร

พระพุทธมหาคุณากร

พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักศิลปวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ (๗๒ พรรษา) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอายุครบ ๘๐ ปี  (เปิดสอนครั้งแรก ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗) ได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธาจารย์ (ปัจจุบัน-พระเทพวรสิทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารสร้างให้กับมหาวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดี

พุทธลักษณะพิเศษ ๔ ประการ

  1. เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ตามอายุของมหาวิทยาลัย
  2. ประดับด้วยเม็ดเกสรปลายกลีบบัวจำนวน ๗๒ เม็ด ตามจำนวนพระชนมายุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  3. เม็ดพระศกมีจำนวน ๘๐ เม็ด
  4. เป็นพระพุทธรูปครองกลักแดงตามแบบโบราณล้านนา ( เช่นเดียวกับพระเจ้าฝนแสนห่า)

ปั้นแบบโดย นางกนิษฐา เกิดนพคุณ ศิลป์เก่าและได้รับยกย่องเป็นเพชรราชภัฏ เพชรล้านนาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ หล่อโดยนายประทุม เกิดนพคุณ ด้วยวิธีโบราณล้านนาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษบ้านช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ และได้รับยกย่องเป็นศิลปินดีเด่นสาขาช่างฝีมือของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ แผ่นทองจารโดยพระเถระผู้ใหญ่และเกจิอาจารย์ภาคเหนือ มวลสาร เป็นดอกบัวที่บูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพนานนับเดือน และดอกไม้บูชาพระประธานวัดพระธาตุสำคัญในภาคเหนือและภาคอีสาน   องค์ประธานเททอง  หล่อพระเกศโมลี  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุป ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ลงรักปิดทอง  ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทรงสวัสดิ์ (ปัจจุบัน-พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต) เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)  พระราชสิทธาจารย์ได้ถวายนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธมหาคุณากร ๗๒ พรรษา  มหาราชินี ๘๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๔๗”     หรือพระเจ้ามหาคุณ มีความหมายว่า พระพุทธรูปที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวราชภัฏและพุทธศาสนิกชนทุกคน

ส่วนองค์เล็กเป็นเนื้อโลหะ มี ๓ เนื้อ เนื้อมันปู  เนื้อทอง เนื้อรมดำ ขนาดหน้าตักองค์พระขนาด ๗ นิ้ว ขนาดหน้าตักรวมฐาน ขนาด ๙ นิ้ว ความสูง ขนาด ๑๒ นิ้ว ฐานหน้าตักติดตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สีทอง) ฐานหน้าด้านล่างติด ป้ายทองเหลือง ข้อความว่า “พระพุทธมหาคุณากร ๗๒ พรรษา  มหาราชินี ๘๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๔๗” ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พร้อมกันทั้งหมดตามประเพณีโบราณล้านนา ในคืนวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ วิสาขบูชา ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘  ณ ข่วงพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้บูชา องค์ละ ๑,๙๙๙ บาท  ติดต่อได้ที่  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขที่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๙๙

Loading