ข่าวสาร

งานปริวรรต

ลำดับปกชื่อเรื่องผู้แต่ง/ปริวรรตปีงบประมาณรายละเอียด
3หนูเผือก-หนูคำ (ปริวรรตเอกสารโบราณ)อนาโตล โจเจอร์เป็ลติเยร์2552
6พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกราบทูลลาปรินิพพานอนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์2553
15สัพพะตำรายาดีไทลื้อ-ไทขึน
ดิเรก อินจันทร์2558
ดาวน์โหลด: The Tai Lu Tai Khun Pharmacopoeia
ดาวน์โหลด: 45, ขนาด: 6.6 MB
11สรรพสาระจากใบลานและพับสาเมืองเมียวดีดิเรก อินจันทร์2560
ดาวน์โหลด: Memorial Mewadee 2560
ดาวน์โหลด: 41, ขนาด: 3.0 MB


16อานิสงส์คัมภีร์ใบลานดิเรก อินจันทร์2560
ดาวน์โหลด: Anisamsa Palmleaf Manuscript
ดาวน์โหลด: 22, ขนาด: 8.8 MB


13วรรณกรรมไทขึน : อะลอง-นาง
ดิเรก อินจันทร์2561
ดาวน์โหลด: Khuen Literature Along Nang 2018isbn
ดาวน์โหลด: 23, ขนาด: 5.0 MB

14ปถมมูลลโลก ฉบับอภิไชขาวปี
ดิเรก อินจันทร์2561
ดาวน์โหลด: Pathomlok
ดาวน์โหลด: 28, ขนาด: 43.5 MB

15สูตร มาตรา และการคำนวณคณิตศาสตร์ล้านนาดิเรก อินจันทร์2562
ดาวน์โหลด: Mathematics Lanna
ดาวน์โหลด: 17, ขนาด: 38.4 MB

17สัพพะตำราสล่าล้านนาดิเรก อินจันทร์2563
ดาวน์โหลด: Sala Lanna
ดาวน์โหลด: 40, ขนาด: 14.3 MB

27สัพพะตำรา ดาราศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทดิเรก อินจันทร์2565
ดาวน์โหลด: TAI ASTOLOGY BOOK 2022
ดาวน์โหลด: 40, ขนาด: 32.3 MB

31สัพพะตำราสัตว์กลุ่มชาติพันธุ์ไทดิเรก อินจันทร์2565
ดาวน์โหลด: Tai Sappa Satta Book 2022
ดาวน์โหลด: 24, ขนาด: 6.2 MB

32 สัพพะตำรามังคละและอวมังคละล้านนาในคัมภีร์ใบลานและพับสาดิเรก อินจันทร์2566

Loading