ผลงานหนังสือ

ลำดับปกชื่อเรื่องผู้แต่ง/ปริวรรตปีงบประมาณรายละเอียด
1โบราณวัตถุ-โบราณสถานในวัดล้านนาอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว2549
2พจนานุกรมภาษาล้านนาอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว2550[สำหรับจำหน่าย]
3หนูเผือก-หนูคำ (ปริวรรตเอกสารโบราณ)อนาโตล โจเจอร์เป็ลติเยร์2552
4ไทลื้อในล้านนา: กรณีศึกษา บ้านแม่สาบยุพิน เข็มมุกด์2552บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด: Abstract Lue52
ดาวน์โหลด: 114, ขนาด: 72.6 KB
5ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่นยุพิน เข็มมุกด์
6พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกราบทูลลาปรินิพพานอนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์2553
7โลกหน้าล้านนา พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์และการก่อกู้ภูเดช แสนสา2556
ดาวน์โหลด: Lok Nah Lanna
ดาวน์โหลด: 163, ขนาด: 26.9 MB
8คร่าว กฎหมาย จารีต ตำนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนาภูเดช แสนสา2556
ดาวน์โหลด: Kraw
ดาวน์โหลด: 122, ขนาด: 11.5 MB
9รายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสาไทขึนเมืองเชียงตุงดิเรก อินจันทร์2557
ดาวน์โหลด: Name List Keng Tung Pubsa Bailan 2557
ดาวน์โหลด: 111, ขนาด: 4.5 MB
15สัพพะตำรายาดีไทลื้อ-ไทขึน
ดิเรก อินจันทร์2558
ดาวน์โหลด: The Tai Lu Tai Khun Pharmacopoeia
ดาวน์โหลด: 91, ขนาด: 6.6 MB
10รายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสา : อักษรธรรมล้านนาในภาคเหนือ (เล่ม 1) (2554-2558)ดิเรก อินจันทร์2559
ดาวน์โหลด: Dhamlanna Name List
ดาวน์โหลด: 125, ขนาด: 4.7 MB


11สรรพสาระจากใบลานและพับสาเมืองเมียวดีดิเรก อินจันทร์2560
ดาวน์โหลด: Memorial Mewadee 2560
ดาวน์โหลด: 134, ขนาด: 3.0 MB


16อานิสงส์คัมภีร์ใบลานดิเรก อินจันทร์2560
ดาวน์โหลด: Anisamsa Palmleaf Manuscript
ดาวน์โหลด: 53, ขนาด: 3.6 MB


12คัมภีร์ใบลานในโลกดิจิทัลดิเรก อินจันทร์2561
ดาวน์โหลด: Palmleave Manuscript Indigitalworld
ดาวน์โหลด: 149, ขนาด: 2.5 MB

13วรรณกรรมไทขึน : อะลอง-นาง
ดิเรก อินจันทร์2561
ดาวน์โหลด: Khuen Literature Along Nang 2018isbn
ดาวน์โหลด: 66, ขนาด: 5.0 MB

14ปถมมูลลโลก ฉบับอภิไชขาวปี
ดิเรก อินจันทร์2561
ดาวน์โหลด: Pathomlok
ดาวน์โหลด: 71, ขนาด: 43.5 MB

15สูตร มาตรา และการคำนวณคณิตศาสตร์ล้านนาดิเรก อินจันทร์2562
ดาวน์โหลด: Mathematics Lanna
ดาวน์โหลด: 79, ขนาด: 38.4 MB

16แบบเรียนตัวเมืองล้านนาภวัต ณ สิงห์ทร2563
ดาวน์โหลด: Textbook Lanna
ดาวน์โหลด: 126, ขนาด: 34.8 MB

17สัพพะตำราสล่าล้านนาดิเรก อินจันทร์2563
ดาวน์โหลด: Sala Lanna
ดาวน์โหลด: 53, ขนาด: 14.3 MB

19พระยาแหลว สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมล้านนา (อักษรธรรมล้านนา - อักษรไทย)ภวัต ณ สิงห์ทร2563
ดาวน์โหลด: Phayalaew Story
ดาวน์โหลด: 62, ขนาด: 5.1 MB

20นิทานล้านนา ฉบับอักษรธรรมล้านนา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมล้านนา (อักษรธรรมล้านนา)ดิเรก อินจันทร์2563
ดาวน์โหลด: Lannastory Verdhamlanna
ดาวน์โหลด: 55, ขนาด: 11.5 MB

21นิทานล้านนา ฉบับอักษรไทย สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมล้านนา (อักษรไทย)ดิเรก อินจันทร์2563
ดาวน์โหลด: Lannastory Verthai
ดาวน์โหลด: 97, ขนาด: 14.1 MB

22มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 89 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2555
ดาวน์โหลด: 89years Cmru
ดาวน์โหลด: 18, ขนาด: 25.7 MB

23แบบฝึกอ่านอักษรธัมม์ล้านนาสำหรับผู้เริ่มต้น (แจกไม้เล่ม ๑) ภวัต ณ สิงห์ทร2564
ดาวน์โหลด: Textbook Lanna Vowel 1
ดาวน์โหลด: 54, ขนาด: 50.0 MB

24ศาสนพิธีเบื้องต้นโสภณ พรมจิตต์2564
ดาวน์โหลด: Basic Ordinance
ดาวน์โหลด: 265, ขนาด: 61.5 MB

25CMRU-MM-CT-07-B-0038 ตำนานพระสิงห์หลวงเมืองเชียงใหม่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2564
ดาวน์โหลด: CMRU MM CT 07 B 0038
ดาวน์โหลด: 13, ขนาด: 33.4 MB

26หมากไหมในวิถีล้านนาภวัต ณ สิงห์ทร2565
ดาวน์โหลด: Makmai Lanna
ดาวน์โหลด: 7, ขนาด: 60.6 MB

27สัพพะตำรา ดาราศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทดิเรก อินจันทร์2565
ดาวน์โหลด: TAI ASTOLOGY BOOK 2022
ดาวน์โหลด: 8, ขนาด: 32.3 MB

28รวมบทความ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของภาคเหนือตอนบนอาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ มหาวิทยาลัย2565
ดาวน์โหลด: AR5Ethnics Articles
ดาวน์โหลด: 3, ขนาด: -

 168 total views,  4 views today