ข่าวสาร

นามานุกรมออนไลน์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

ชื่อ - สกุลสาขาด้าน ประจำปี
พ่อครูก๋วนดา เชียงตาศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2545
แม่ครูประไพ สุริยมลศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2545
พ่อครูภาณุทัต อภิชนาธงดนตรีพื้นเมือง-2545
พ่อครูศรีทูน ฟองมูลทัศนศิลป์-2545
พ่อครูธนาทร ถิ่นธนาสารการนวดแผนไทย-2545
พ่อครูใจคำ ตาปัญโญช่างฝึมือ-2545
พ่อครูดวงจันทร์ วิโรจน์ (เสียชีวิต)ภาษาและวรรณกรรมล้านนา-2546
พ่อครูมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงกลองสะบัดไชย2546
พ่อครูสิงห์ใจ พุทธราช (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงการขับซอ2546
พ่อครูศรีนวล ธรรมปัญญา (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงช่างซึง ประกอบการซอ2546
พ่อครูอุ่นเรือน หงษ์ทองศิลปะการแสดงช่างปี่2546
พ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อนศิลปะการแสดงช่างแน2546
พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ศิลปกรรมฉลุลาย ทำฉัตร2546
แม่ครูบัวไหล คณะปัญญาศิลปกรรมโคมล้านนา2546
แม่ครูรำพัด โกฎิแก้วศิลปกรรมการแต่งกายพื้นเมือง2546
พ่อครูเฉลิมศักดิ์ ชื่นรินทร์ศิลปกรรมการแกะสลักไม้2546
พ่อครูดิเรก สิทธิการศิลปกรรมต้องครัวเงิน2546
พระครูอดุลสีลกิตต์ปรัชญา ศาสนาและประเพณีฯ2547
พ่อครูสวัสดิ์ ต่ายพูลศิลปะการแสดงดนตรีไทย ดนตรีล้านนา2547
พ่อครูปั๋น ศรีจันทร์ (เสียชีวิต)ทัศนศิลป์การทำร่มโบราณ
ผศ.ณรงค์ ธรรมคุณวรรณศิลป์นักประพันธ์เพลง2547
พ่อครูทองไหล อุปมาศิลปะการแสดงการเป่าปี่จุม2547
พ่อครูบุญเรือง การหมั่นภูมิปัญญาพื้นบ้านการแพทย์แผนไทย2547
พ่อครูเรวัฒน์ พรหมรักษ์ศิลปะการแสดงการขับซอ2547
พ่อครูสนั่น ธรรมธิศิลปะการแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง2547
พ่อครูมงคล เสียงชารีศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านล้านนา2547
พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ทัศนศิลป์เครื่องปั้นดินเผา2547
พลตรีนเรศน์ จิตรักษ์มนุษยศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต2547
แม่ครูจิตรโศภิษฐ์ ทิยานนนท์คหกรรมศาสตร์ยำสมุนไพร2547
แม่ครูกนิษฐา เกิดนพคุณทัศนศิลป์ประติมากรรม2547
พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปงศิลปกรรมโคม / งานประดิษฐ์ฯ2547
แม่ครูเอื้องคำ คำสันทรายศิลปะการแสดงการขับซอ2547
พระเทพปริยัติส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาสาธารณูปการ2548
พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิตศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้2548
พ่อครูสม ปัญญาแหลมประติมากรรมปูนปั้นประดับวิหาร2548
แม่ครูจันทร์ดี ขัติยะศิลปะการแสดงการแสดงฟ้อนพื้นเมือง2548
แม่ครูประเทือง สมศักดิ์ (เสียชีวิต)หัตถกรรมงานเครื่องเขิน2548
พ่อครูกุย หงษ์ทอง (เสียชีวิต)แพทย์แผนโบราณย่ำขาง2548
ผศ.ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ศิลปะการแสดงดนตรี2548
แม่ครูสุจิตรา คำขัติศิลปะการแสดงการขับซอ2548
พ่อครูนิพนธ์ ยุคุณธรศาสนพิธี (พุทธศาสนา)พิธีกรรมทางศาสนา2548
แม่ครูฟองคำ หล้าปินตาหัตถกรรมการทำกระดาษสา2548
พ่อครูคำปัน อุทราศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้ไผ่2548
รศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์จิตรกรรมสีน้ำ2548
พ่อครูจิรศักดิ์ กาวิละประติมากรรมการดุนลายโลหะ2548
พ่อครูปรีชา วรกุลการจัดการการสิ่งแวดล้อม2548
พระครูสิริสุตาภิมนฑ์มนุษยศาสตร์ภาษาและวรรณกรรม2549 - 2550
แม่ครูผัน จี๋โปทาภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะประดิษฐ์ 2549 - 2550
แม่ครูอุษา สุริยะมาศิลปะการแสดงการฟ้อนพื้นเมือง2549 - 2550
พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทองวรรณศิลป์การประพันธ์และการขับร้องเพลงฯ2549 - 2550
พ่อครูสุรศักดิ์ ป้อมทองคำศิลปะสถาปัตยกรรม2549 - 2550
พ่อครูชาย ชัยชนะศิลปะการแสดงกลองพื้นบ้านล้านนา2549 - 2550
พ่อครูอินตา เลาคำผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม2549 - 2550
พ่อครูประเสริฐ ประดิษฐ์มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2549 - 2550
พ่อครูอินสม ปัญญาโสภาสื่อสารมวลชน2549 - 2550
แม่ครูลำจวน ศรีกัญชัย (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2549 - 2550
พ่อครูสำเริง แก้วสว่างศิลปะการแสดงดนตรีไทย 2549 - 2550
พ่อครูมนัส ตันสุภายนผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม2551
พ่อครูอินทรัตน์ มูลชัยลังการ์ศิลปะการแสดงปี่พาทย์พื้นเมือง2551
พ่อครูดุสิต ชวชาติมนุษยศาสตร์ภาษาและวรรณกรรม2551
แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้นศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง2551
พ่อครูอรรณพ ปริญญาศิลป์ศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง2551
พ่อครูเพชร วิริยะทัศนศิลป์ประติมากรรม การแกะสลัก2551
พ่อครูภัทรพงศ์ ไชยสุภาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมือง2551
แม่ครูศิวพร สกุณาท่าวงศ์ศิลปะประดิษฐ์งานบายศรี2551
พ่อครูรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ทัศนศิลป์จิตรกรรม2551
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญเกียรติยศ2552
พ่อครูบุญศรี รัตนังเกียรติยศ2552
พระครูโกวิทธรรมโสภณผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน2552
แม่ครูฝอยทอง สมบัติมนุษยศาสตร์การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะฯ2552
พ.ต.อ.อนุ เนินหาดมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2552
แม่ครูผ่องใส โสภาศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2552
พ่อครูประเสริฐ เกิดมงคลศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นเมืองล้านนา : สะล้อ - ซึง2552
พ่อครูประพันธ์ แก้วเก๋ศิลปะการแสดงเพลงคำเมือง2552
พ่อครูเนตร พันธ์ชัยศรีภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ : การทำกลองแอว2552
พ่อครูบุญพบ วัฒนวงศ์ (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านไต2552
พ่อครูอนันต์ แจ่มแจ้งศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและประติมากรรม2552
พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์สื่อสารมวลชนการเขียนบทความเผยแพร่ฯ2552
พ่อครูสุพจน์ วัลลิภากรศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านไต2552
พ่อครูบุญเลิศ ตีคังศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน : กลองล้านนา2552
แม่ครูอรทัย วงศ์อนุกุลภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ขด2552
พระครูปราโมทย์ประชานุกูลสังคมศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาผู้ด้อยโอกาส2553
พ่อครูบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์สื่อสารมวลชนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมฯ2553
พ่อครูทองดี กิตติพันธ์ (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์2553
พ่อครูอุดม รังษี (เสียชีวิต)สื่อสารมวลชนผู้จัดรายการ2553
พ่อครูศิริพงศ์ วงศ์ไชยมนุษยศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2553
พ่อครูอินสอน สุริยงค์สังคมศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต2553
พ่อครูนาม คำสันทรายดนตรีพื้นบ้านล้านนาปี่จุม2553
พ่อครูสิงห์คำ มงคลดนตรีพื้นบ้านล้านนาซอ2553
แม่ครูวันเพ็ญ มะโนรัตน์ศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2553
แม่ครูวิไล วิชัยวงศ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2553
พ่อครูเสถียร ณ.วงศ์รักษ์ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์2553
พ่อครูอ่องซาน องอาจศักดิ์ศรี (เสียชีวิต)ดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่ตียอฮอร์น2553
แม่ครูพรพิไล เลิศวิชา (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2553
พ่อครูแปลก กิจเฟื่องฟูศิลปกรรมจิตรกรรม2553
พ่อครูสำราญ นวลแก้วสื่อสารมวลชนวิทยากร2553
พ่อครูสุดใจ เตชะโสดศิลปกรรมประติมากรรม2553
พ่อครูเดช กันธิยะศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2553
พระครูพิทักษ์นันทคุณสังคมศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2554
พ่อครูวิลักษณ์ ศรีป่าซางสื่อสารมวลชน2554
แม่ครูสุจิตรา วิโสภาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2554
พ่อครูสมัคร สุขศรีภูมิปัญญาการประดิษฐ์ปานซอย - จองพารา2554
พ่อครูปี สุวรรณ์ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์2554
แม่ครูลัย นันต๊ะภูมิปัญญาการถักข้าวล้านนา2554
แม่ครูตา กาใจภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา2554
แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสีภูมิปัญญาเครื่องสักการะล้านนา2554
แม่ครูบัวผาย แสนกลางเมืองภูมิปัญญาโคมล้านนา2554
แม่ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์ศิลปะการแสดงการซอพื้นเมือง2554
พ่อครูบุญทา เรือนรักเรา (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา : ปี่ชุม2554
แม่ครูเฉลียว นิลม่วงศิลปกรรมประติมากรรม : เครื่องปั้นดินเผา2554
แม่ครูยุพิน เข็มมุกด์ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2554
รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม2555
พ่อครูดวงจันทร์ แก้วดวงแสง(เสียชีวิต)ศิลปกรรมประติมากรรม2555
แม่ครูขันแก้ว กันธิมา (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ : การทำเครื่องเขิน2555
พ่อครูนิรันดร์ ปัญญามูลศิลปกรรมจิตรกรรมไทยร่วมสมัย2555
พ่อครูสมเพชร มะโนรินศิลปกรรมจิตรกรรมฝาผนัง2555
พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรมศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2555
แม่ครูปราณี พักผ่อนศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2555
แม่ครูจรรยา วงค์ชัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2555
พระครูวิบูลกิตติรักษ์มนุษยศาสตร์วรรณกรรมการขับขาน2556
พระราชสิงหวรมุนีพัฒนาคุณภาพชีวิต2556
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาการเผยแผ่ธรรมะ2556
พระครูธีรสุตพจน์การสื่อสารธรรมะเพื่อประชาชน2556
พ่อครูวินัย อภิบาลภูมิปัญญาการทำบอกไฟ2556
แม่ครูสถาพร พรหมศรีศิลปกรรมการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา2556
พ่อครูศรีนวล ไชยวงค์ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา2556
พ่อครูเสรินทร์ จิรคุปต์มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2556
พ่อครูถนอม ปาจามนุษยศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2556
พ่อครูอเนก ปวงคำการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2556
พ่อครูสุทัศน์ เรือนวินดนตรีและศิลปะการแสดงการเป่าปี่จุม2556
พ่อครูวินัย ไชยยาดนตรีและศิลปะการแสดงการขับซอ2556
แม่ครูศิริลักษณ์ ผายผันดนตรีและศิลปะการแสดงการขับซอ2556
แม่ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโนดนตรีและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2556
พ่อครูศรีจืน แก้วบุญเรืองภูมิปัญญาพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา2557
พ่อครูทอง นิปุณะ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์การอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม2557
พ่อครูใจคำ ตุมมาแก้วสื่อสารมวลชนการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม2557
แม่ครูประทุม สุริยาพัฒนาสังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ2557
พ่อครูวิเชาว์ สุนันตาพัฒนาสังคม การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน2557
พ่อครูทองสุข คงแก้วภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์2557
พ่อครูอนันต์ สุคันธรส ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2557
พ่อครูวิรัตน์ พรหมนวลภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา2557
พ่อครูธนกร ไชยจินดาศิลปกรรมจิตรกรรมสีน้ำ2557
พ่อครูสมพล หล้าสกุลศิลปกรรมประติมากรรม2557
แม่ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา2557
พ่อครูอุทิศ มูลย่องศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา2557
แม่ครูแสงเดือน กันทะวันศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง2558
พ่อครูยงยุทธ เกษมส่งสุขส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศิลปะการแสดง2558
พ่อครูอรรณพ จันทรบุตรภูมิปัญญาการรักษาแพทย์พื้นบ้าน2558
พ่อครูสวัสดิ์ มูลเทพ (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาการต้องลายแผ่นโลหะ2558
แม่ครูจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ์การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2558
แม่ครูพรรษา บัวมะลิภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ2558
แม่ครูสุพันธ์ ฉิมดีคหกรรมศาสตร์อาหารพื้นบ้านล้านนา2558
แม่ครูอิ่นแก้ว ชัยศรีพัฒนาสังคม2559
พ่อครูประสิทธิ์ ศิลปเดชากุลศิลปะทัศนศิลป์ : จิตรกรรมและประติฯ2559
แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2559
พ่อครูโกมล พานิชพันธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2559
พ่อครูวิทยา สุริยะศิลปะทัศนศิลป์ : สถาปัตยกรรม2559
พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ศิลปะการผลิตดนตรีพื้นบ้านล้านนา2559
แม่ครูอุสา ศรีสุวรรณส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2559
แม่ครูนงลักษณ์ วันสีศิลปะการแสดงการขับซอ2559
พ่อครูสมพงษ์ ขัตต์เนตรศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา2559
พ่อครูเบญจมิน สุตาศิลปะสถาปัตยกรรม2560
แม่ครูแจ่มจันทร์ แสนสิงห์ศิลปะการแสดงการแสดงซอ2560
แม่ครูสุมาลี สุกันธาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2560
พ่อครูบุญส่ง วงศ์คำภูมิปัญญาพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา2560
พ่อครูเกริก อัครชิโนเรศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรศาสตร์และปฏิทินล้านนา2560
พ่อครูธนวัฒน์ ราชวังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลองพื้นบ้านล้านนา2560
พ่อครูประดิษฐ์ เป็งเรือนศิลปะดนตรีพื้นบ้านล้านนา2560
พ่อครูประสิทธิ์ มณีศรีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยใหญ๋2560
พ่อครูศรีเลา เกษพรหมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรศาสตร์และพิธีกรรมล้านนา2560
พ่อครูสนั่น อิทธิชัยมงคลมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2560
พ่อครูอานนท์ ไชยรัตน์ศิลปะการแสดง : กลองพื้นบ้านล้านนา2560
ร.ต.ไชยวรรณ์ ศรีใจภาภูมิปัญญาการต้องผ้าและโลหะ2560
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงฯ2561
แม่ครูดวงกมล ใจคำปันศิลปะการทำเครื่องเขิน2561
พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูลศิลปะเพลพื้นบ้าน : การขับซอล่องน่าน2561
พ่อครูจำลอง ปุระเสาร์ (เสียชีวิต)ศิลปะเพลงพื้นบ้าน : การขับซอเชียงใหม่2561
แม่ครูวราภรณ์ ไชยวงศ์ญาติศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2561
เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการออกแบบลายผ้า2561
พ่อครูอดุลย์ แสงคำศิลปะการทำโคมล้านนา2561
แม่ครูจารุวรรณ เหมืองจามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2561
แม่ครูศันสนีย์ อินสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการสืบสานดนตรีพื้นบ้านล้านนา2561
พ่อครูพลเทพ หมื่นสารศิลปะการต้องลาย โคม และตุง2561
พระครูวิมลศิลปกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรล้านนา2562
พ่อครูมานิตย์ เขตสิทธิ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2562
แม่ครูอรพินท์ มังคละศรีศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2562
แม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำศิลปะการแสดง : การขับซอล่องน่าน2562
แม่ครูสายสุนีย์ ไชยวงค์ญาติศิลปะตุงล้านนา2562
พ่อครูอินส่วย มูลทาศิลปะดนตรีพื้นบ้าน : ปิน2562
พ่อครูส่างคำ จางยอดศิลปะศิลปะการแสดงไทยใหญ่2562
พ่อครูสมาน จันทคลักษณ์ภูมิปัญญาการปั้นกระเบื้องดินขอ2562
แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุลภูมิปัญญางานจักสานไม้ไผ่2562
แม่ครูยุพิน เคร่งครัดภูมิปัญญาการต้องลายโลหะ2562
พระครูโสภณกิตติวัฒน์ศิลปะทัศนศิลป์ : การสร้างปราสาทฯ2563
แม่ครูคำมิ่ง อินสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2563
แม่ครูสุพัตรา ไชยพรหมมนุษยศาสตร์2563
แม่ครูเสาวคนธ์ ศรีบุญเรืองการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ2563
แม่ครูอัมพร ปัญญาภูมิปัญญาการรักษาโรคและฯ (หมอเมือง)2563
แม่ครูสารภี วีระกุลศิลปะการแสดง : นาฏศิลป์2563
พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ศิลปะการแสดง : นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2563
แม่ครูคำแสน แก้วสืบศิลปะ การแสดง : การขับซอล้านนา2563
พ่อครูคำจันทร์ ยาโนศิลปะหัตถศิลป์ : การแกะสลักไม้พื้นบ้าน2563
พ่อครูคำจันทร์ ปู่เป็ดคหกรรมศาสตร์สิ่งทอพื้นเมือง2563

Loading