การประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม” โดยในครั้งที่ 1 นี้ มีการอบรมความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี นายอภิรักษ์ ตาเสน นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ใบลานศึกษาเป็นผู้แลกเปลี่ยนให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมงาน”ส่งต่อและสืบสานฟ้อนโบราณเมืองลับแล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ “ส่งต่อและสืบสานฟ้อนโบราณเมืองลับแลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไท-ยวนลับแลง และการถ่ายทอดการฟ้อนดอกเจิงซอ ฟ้อนนางโยนลับแลง ดนตรีพื้นเมืองประกอบการฟ้อนดอกเจิงซอและฟ้อนนางโยน ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ที่สนใจ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเรียนเป็นจำนวนมาก

รอง ผอ. ร่วมงาน111Day

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “Sam Neung Day” ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในงานมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี อีกด้วย

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบของรางวัล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

1 77 78 79 80 81 83