โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เรือนอนุสารสุนทร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี

เมื่อวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคุณดิเรก อินจันทร์ และคุณอนุชิต ณ สิงห์ทร เดินทางไปจัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” ณ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร

ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

1 2 3 20