คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา

12920457_611801638975576_5226893145184588216_n
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี (พรหม พฺรหฺมโชโต, ปธ.๔, ดร.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนานครน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้มาเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอภาพกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ใบลานศึกษา ตลอดจนถึงประสบการณ์และข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านด้วย โดยในการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อจะได้อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารรึกและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านร่วมกันในโอกาสต่อไป