คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคุณสุภัทรา เกรย์ และคณะจากบริษัท Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาในส่วนของห้องแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดยมีนางสาวปนัดดา โตคำนุช นักวิชาการศึกษาประจำสำนักฯ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้