รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

 

 

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่และเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้รับการปลูกฝังให้มีความสำนึกในความเป็นไทย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)  จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการสอนภาษาไทย และมีความสามารถในด้านการสอนดนตรีไทย หรือล้านนา มีความสามารถในด้านการสอนนาฏศิลป์ไทย หรือศิลปะการแสดงล้านนา (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสามด้าน)
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • ผู้สมัครชาย-หญิงไทย นับถือศาสนาพุทธ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีได้ (สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศได้ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้
 • มีความสนใจและพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งหวังในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนา ปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน

 

เงื่อนไขของทุน

 • นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหารและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
 • นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ คนละ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน
 • นักศึกษาจะต้องชำระค่าดำเนินงานด้านวีซ่าด้วยตนเอง
 • นักศึกษาจะต้องพร้อมเดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

หลักฐานการสมัคร

 • Application Form For Thai Cultural
  (Download ทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.cmru.ac.th)
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)

 

กำหนดรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๔
 • สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอื้องสาย-ม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา