เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรวมถึงความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 35 คน ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่