นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา เพื่อศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชาติพันธ์ ๖ กลุุ่ม ภาคเหนือตอนบน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา รวมถึงองค์ความรู้ด้านใบลาน อักษรธรรมล้านนา โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้