มร.ชม. รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่