ขอเชิญร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ จิตสำนึก ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน

ดูแบบเต็มจอ

 

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
ดูแบบเต็มจอ