สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” จาก รากนครา บ่วงบรรจถรณ์ ภาพภ่ายความทรงจำและตัวตน ของคนในประวัติศาสตร์ วิทยากร: อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. และการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง  “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”  วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

* นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 หน่วยกิต

กำหนดการ
ดูแบบเต็มจอ