มร.ชม. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี

มร.ชม. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคา 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี โดยในงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ตลอดจนเป็นการสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีการแสดง 6 ชุดด้วยกันคือ การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนขันดอกฟ้อนขันดอก การแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนหางนกยูง การแสดงชุดที่ 3 ฟ้อนนกกิงกะหร่า เต้นโต การแสดงชุดที่ 4 ฟ้อนที การแสดงชุดที่ 5 ฟ้อนสาวไหม การแสดงชุดที่ 6 ฟ้อนผางประทีป และในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนวี และการแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนเล็บ ควบคุมการแสดงโดย 1. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ อ่องแสงคุณ 2. อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ 3. อาจารย์ศริยา หงส์ยี่สิบเอ็ด 4. นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นำนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดง รายชื่อดังนี้ 1. นายนนทกร ชุ่มพะไล 2. นายพิทักษ์พงศ์ เรือนมูล 3. นางสาวเพชรา ตื้อสัก 4. นางสาวสุพิชชา เรือนแก้ว 5. นางสาวจารุวรรณ บุญเนียม 6. นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน 7. นางสาวลัดดา เทพจันตา 8. นางสาวจรรญารัตน์ แก้วเฟย 9. นางสาวกนกพร โพธิเรือง 10. นางสาวมอญ ยาเสน 11. นายภคนันท์ จันทร์พิสุ 12. นายธเนศ เงาใส 13. นายอิทธิพันธ์ ปัญญาใจ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการแสดงพิธีปิดร่วมกับนักแสดงนานาชาติ ที่ชื่อชุดการแสดงว่า “We are the World” ซึ่งมีนักแสดงจาก สาธารณรัฐรัสเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศสิงค์โปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศคีร์กีซสถาน และประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีกับนักศึกษาได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย ทั้งนี้สามารถรับชมการแสดงผ่านการถ่ายทอดสดของงาน ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

การแสดงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

การแสดงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม