ขอเชิญเข้าร่วม การอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญเข้าร่วม การอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วม การอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์” วิทยากรโดย อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมรับ 1 หน่วยกิตกิจกรรม

ดูแบบเต็มจอ