ชมรมรวมพี่น้องไต มจร. วิทยาเขตเชียง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ใบลานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมรวมพี่น้องไต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระจันทร์แสง อินทปญโญ ประธานชมรม พร้อมด้วย พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๔ รูป จากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานด้านองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารโบราณ ณ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าอันเอนกอนันต์ของคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารโบราณ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาถูกจารึกอยู่อย่างมากมาย รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงคัมภีร์ใบลาน พับสาและเอกสารโบราณให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และมี อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร