ร่วมงาน CMRU Library Fair 2018

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหารบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเปิด CMRU Library Fair 2018 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดนิทรรศการการอนุรักษ์เอกสารโบราณ การบริการเขียนชื่อด้วยอักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) การทำพับสา-พับหัว หนังสือและเอกสารหายาก และทางนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมแสดง “กลองชัยยะมงคล ฟ้อนเจิงสาวไหม” ในพิธีเปิดงานอีกด้วย