พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๑

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยได้รับเมตตาจากมีท่าน พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ประธานกรรมการกองอำนวยการสนามสอบ เจ้าอาวาสวัดผาลาด(สกิทาคามี) ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐ คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือที่จัดทำโครงการธรรมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม