โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดูแบบเต็มจอ