แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรรษา นำพาอิ่มใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ร่วมน้อมถวายเทียน ณ วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา