ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562

ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก
ลำดับช่วงชั้นระดับการศึกษาเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลวดป_เกิด_พ.ศ.องค์กร/สถานศึกษา
1ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๑เด็กชายกฤษณกรณ์อ่อนอ้น๕-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๒เด็กชายกษิดิ์เดชพุทธัง๑๑-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๓เด็กชายกันตพิชญ์อินทร์ชัย๑๑-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๔เด็กหญิงชฎารนาฎไชยทอง๑๔-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๕เด็กชายชวกรกันทวัง๑๕-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๖เด็กหญิงญาณินท์วิวรรธโนภาส๓๐-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๗เด็กชายณภัทรดำมินเศก๑๓-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๘เด็กชายณัฎฐชัยลิมปิสวัสดิ์๒๕-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๐๙เด็กหญิงณัฐณิชากาวีจันทร์๒-ก.พ.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๐เด็กชายณัฐพงค์เลรามัญ๒๒-ก.พ.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๑เด็กชายณัฐพันธุ์ภูสีดิน๘-ก.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๒เด็กชายณัฐรัชต์ชัยชนะ๒๔-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๓เด็กชายณัฐศักดิ์ชมภูพงษ์๒๕-ต.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๔เด็กชายตรีเพชรกุนกัน๓๐-มิ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๕เด็กชายธนกฤตสุวรรณ์๒๐-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๖เด็กชายธนวัฒน์เข็มเขียว๒๙-ต.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๗เด็กชายธนาวุฒิพินิจมนตรี๒๔-ธ.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๘เด็กหญิงธัญชนกใยดี๑๗-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๑๙เด็กชายนภดลเจริญผล๖-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๐เด็กหญิงนันท์นภัสแสนเดชา๒-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๑เด็กหญิงบริชญาศิริวุฒิ๖-ต.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๒เด็กชายบัญธาทิพย์ทองประเสริฐ๗-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๓เด็กหญิงเบญญาภาต้องใจ๓๑-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๔เด็กชายประวิชญพลสินธ์พันธ์๕-ก.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๕เด็กชายปวิตรสุภอิสริยะกุล๑๑-เม.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๖เด็กหญิงปาจรีย์เขื่อนเพชร๒๙-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๗เด็กหญิงปาลิดาบริบูรณ์๒๖-ธ.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๘เด็กชายพชรเลาว้าง๑๐-ธ.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๒๙เด็กชายพชรอินทะเนีย๓๐-ต.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๐เด็กชายพชรดนัยถาวราคม๖-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๑เด็กชายพนธ์ภิรัตน์อ่ำศรี๒๑-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๒เด็กหญิงพัชรวรรณชนวาศิลป์๒๖-ธ.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๓เด็กชายพัฒนาภูเฉลิม๒๔-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
34ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๔เด็กชายพัทธดนย์พอใจ๒๓-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
35ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๕เด็กชายพันธดนย์คงอยู่๙-ต.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๖เด็กหญิงพิมพกานต์ปุญญะวัฒน์๕-เม.ย.-๔๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๗เด็กหญิงพิมพ์รภัสศิริมงคลภัค๑๖-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
38ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๘เด็กชายพีร์วาทินอุปะโนคิน๒๕-ก.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๓๙เด็กชายพีรวิชญ์โยนิจ๒๗-ก.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๐เด็กหญิงภวชลศิริวรรณภาอร๓-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
41ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๑เด็กชายภูรินท์อิมิวัฒน์๑๑-ก.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
42ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๒เด็กชายรชนนท์สุภาวงค์๒๗-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๓เด็กชายรวีกานต์ทิพย์นาวา๑๒-ก.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๔เด็กหญิงวรรัตน์ทางกลาง๒๕-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
45ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๕เด็กหญิงวราภัสร์แสงนิคม๑๓-มิ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๖เด็กชายศักดิ์ชัยชิดสารทรัพย์๓๐-มิ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
47ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๗เด็กชายสิทธินนท์สั่งสินทรัพย์๒๓-เม.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
48ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๘เด็กหญิงอริสาอิซึมิ๑๓-ก.พ.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๔๙เด็กหญิงอานนี่เซะบากอ๒๔-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50ประถมป.๖๐๒๐ - ๑๐๐๕๐เด็กหญิงอาภาพัชร์ใจดี๘-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
51ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๑เด็กชายกันตพงศ์ชมภู๙-ม.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
52ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๒เด็กชายกิตติกวินสารใจ๓๐-เม.ย.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๓เด็กชายเกียรติศักดิ์กุนากา๑๕-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
54ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๔เด็กหญิงขวัญฤทัยสะหลี๘-ส.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๕เด็กชายคงเดชสารขาว๓๐-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
56ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๖เด็กชายคณศรแปงยะ๙-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๗เด็กชายคุณาวิชญ์ลักขณาเดช๑๒-มิ.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
58ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๘เด็กชายคุณาสินแสนคำ๑๒-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
59ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๕๙เด็กหญิงจิรฐานิตดวงปันสิงห์๘-ม.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
60ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๐เด็กชายจิรายุเรือนแดง๘-ก.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
61ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๑เด็กหญิงชนัญธิดาก๋องคำ๓-เม.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๒เด็กชายชรัณย์ภัทร์พงษ์เย็น๒๐-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
63ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๓เด็กหญิงชลพิชาณัฐจุรีกิจ๕-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
64ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๔เด็กชายชวัลวิชญ์พ้นภัย๒๖-ก.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
65ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๕เด็กชายชีวานนท์จรัสนิวัฒน์๓๐-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
66ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๖เด็กหญิงญาดารัตนพฤกษาสกุล๑๔-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
67ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๗เด็กหญิงฐิติชยานักกรองดี๑๕-มิ.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
68ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๘เด็กหญิงณัฐจิราภากริ่นซ้อน๒๓-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
69ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๖๙เด็กหญิงณัฐธิดารัตนตรัย๑๒-ก.ย.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๐เด็กชายณัฐวรรธมหาวัน๑๘-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
71ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๑เด็กชายณัฐวุฒิมูลละ๑๑-ก.พ.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
72ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๒เด็กชายทวีวัชรด่านตระกูล๒-ธ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
73ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๓เด็กหญิงทอฝันขันทอง๒๘-มิ.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
74ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๔เด็กชายธนโชคป๋าพนัสสัก๒๔-ส.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
75ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๕เด็กหญิงธนพรพันธ์โม้๕-ม.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
76ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๖เด็กหญิงธัญชนกบุญรัตน์ประพันธ์๑๕-พ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
77ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๗เด็กหญิงธัญญาลักษณ์สุวรรณ์ธร๗-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
78ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๘เด็กชายธันวาบัวละวงค์๘-ธ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
79ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๗๙เด็กชายธีรเดชเอมวัฒนา๑๓-ส.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
80ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๐เด็กชายธีรภัทรทองบาง๗-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๑เด็กชายนรภัทรแก้วมูลสา๘-ต.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
82ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๒เด็กชายนวมินทร์อุประกุล๔-ส.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
83ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๓เด็กชายเนรัญธกานต์สุวรรณยศ๒๒-มิ.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๔เด็กชายบุญนาคทองมากกุล๑๔-ก.พ.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
85ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๕เด็กหญิงใบบุญหัตถิรางกูร๒๗-มิ.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
86ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๖เด็กหญิงปภาวิชญาเมืองมูล๒๙-ก.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
87ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๗เด็กชายปราชญ์มาลัย๑๗-พ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
88ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๘เด็กหญิงปริญรดาอินต้น๙-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
89ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๘๙เด็กหญิงปริณดารัชนี๒-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
90ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๐เด็กชายพลวรรธน์บุญมา๑๖-ก.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
91ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๑เด็กชายพสุธรพรรักษา๙-ก.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
92ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๒เด็กหญิงพัชรประภาปัญญาฟู๑๙-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๓เด็กชายพัทธดนย์สิงคราช๖-เม.ย.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
94ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๔เด็กชายพัสกรต้นนาค๑๖-ก.พ.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
95ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๕เด็กชายพาทิศไชยเสน๙-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
96ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๖เด็กหญิงพิชชาภรณ์กันธรีย์๔-ส.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๗เด็กหญิงพิชชาภาพรหมศรี๑๙-ส.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
98ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๘เด็กหญิงพิชญธิดามณีวรรณ๑๓-ธ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
99ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๐๙๙เด็กชายพิชญะพานพุฒ๑๖-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
100ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๐เด็กชายพีรดนย์ชัยศรี๑๕-เม.ย.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
101ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๑เด็กชายพีรพัฒน์ลือชา๒๙-ม.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
102ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๒เด็กหญิงภวรัญชน์ปัญญาศรี๑๑-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
103ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๓เด็กชายภัทรรัฏฐ์สิทธิมงคล๙-ก.พ.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
104ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๔เด็กชายภาณุพงศ์แสนโยเมือง๒๓-เม.ย.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๕เด็กชายภานุพงค์กันธา๘-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
106ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๖เด็กชายภูพชรจิโน๒๙-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
107ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๗เด็กชายภูริณัฐอนุอัน๑-ม.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
108ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๘เด็กชายภูวกรคงการค้า๒๑-ธ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
109ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๐๙เด็กชายยุทฐรินธ์ธรรมจิต๒๓-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
110ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๐เด็กหญิงลลิตาขาวศรี๑๗-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
111ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๑เด็กหญิงวริยาศรีอิ่นแก้ว๒๓-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
112ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๒เด็กชายวริศยาสมุทร๓๑-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
113ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๓เด็กชายวัฒนชัยหุรักษ์๒๗-ก.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
114ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๔เด็กชายวิธิชพันธ์นะประสิทธิ์๒๑-ก.พ.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
115ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๕เด็กหญิงศจีพิมพ์มณีวรรณ์๒๑-ก.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
116ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๖เด็กชายศิวกรกอนทสร๗-พ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
117ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๗เด็กชายศุภสินไชยมงคล๒๘-พ.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
118ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๘เด็กชายอติกานต์บุญยัง๑-มี.ค.-๕๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
119ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๑๙เด็กชายอธิภัทรปิมแปง๓๑-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
120ประถมป.๕๐๒๐ - ๑๐๑๒๐เด็กหญิงอภิชานันท์สมน้อย๑-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
121อุดมครู๐๒๐ - ๓๐๐๐๑นางสาวสุกัญญาคำนวนสกุณี๑๕-เม.ย.-๐๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
122อุดมอื่นๆ๐๒๐ - ๓๐๐๐๒นายธีรพงษ์สังข์คร๒๖-ม.ค.-๓๘โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123อุดมอื่นๆ๐๒๐ - ๓๐๐๐๓นายนักสิทธิ์ปัญโญใหญ่๒๘-ส.ค.-๒๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
124อุดมอื่นๆ๐๒๐ - ๓๐๐๐๔นายภัทรดนัยศึกษา๑-ก.ค.-๒๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
125อุดมอื่นๆ๐๒๐ - ๓๐๐๐๕นางสาวอนันต์ภัคเปาป้อ๒๔-ก.พ.-๒๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
126อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๐๖นางสาวกฤษณาพุฒเทพ๑๐-ม.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
127อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๐๗นางสาวกัญญาวีร์แก้วโมรา๑๙-ต.ค.-๓๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
128อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๐๘นางสาวกัลยาเลิศศิริพัชญา๑๖-ก.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
129อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๐๙นางสาวกัลยาเลิศศิริพัชญา๑๖-ก.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
130อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๐นางสาวเกวลินหนอนแก้ว๒๙-ก.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
131อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๑นางสาวเกศิณีชิงชัย๘-ธ.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
132อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๒นางสาวโกลัญญาไชยยอง๓๑-ม.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
133อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๓นายไกรวิทย์ยองคำ๑-มี.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
134อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๔นางสาวขวัญเรือนหน่อแก้ว๑๘-ม.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
135อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๕นายจำลองลักษณ์รินชุม๒๔-ส.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
136อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๖นายจิรายุสธิมาลัย๑๕-ก.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
137อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๗นางสาวเจนจิราศิริชัยชุ่ม๑๐-ส.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
138อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๘นางสาวเจนิสตาสุวัตถี๓-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
139อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๑๙นางสาวชญาภาปัญญางาม๒๖-ก.ย.-๓๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
140อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๐นางสาวชนกพรอินเที่ยง๒๘-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
141อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๑นายชนะภัยสุต๋า๒๘-มิ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
142อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๒นายชลธรแก้วขัน๒-ม.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
143อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๓นายชัยณรงค์แซ่หลี๑๓-ต.ค.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
144อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๔นางสาวชาณินดาเผ่าพงษ์ไทย๑๑-ก.พ.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
145อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๕นางสาวชาริณีวังแสง๒๔-ก.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
146อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๖นายชิษณุชาธรรมวิสุทธิ์๒๑-เม.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
147อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๗นางสาวโชติมันต์แก้วยศ๑๓-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
148อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๘นางสาวฌาวีณาใจพรมมา๑๗-ม.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
149อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๒๙นางสาวฐิตารีย์ทองนาคะ๒๑-มี.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
150อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๐นางสาวฐิติมาดวงจันทร์๒๓-ธ.ค.-๓๕โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
151อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๑นายณรงค์กิตติจริยกุล๒๐-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
152อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๒นางสาวณัฏฐ์นรีจันทรา๒๘-ม.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
153อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๓นางสาวณัฐชยาบุญมาก๒๔-มิ.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
154อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๔นางสาวณัฐชยาสระแก้ว๑๑-พ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
155อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๕นางสาวณัฐชาผดุงใส๒๓-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
156อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๖นางสาวณัฐธิดากันทา๒๗-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
157อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๗นางสาวณัฐธิดาจายคำ๒-ต.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
158อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๘นายณัฐพงษ์เรือนทอง๑๖-ก.ย.-๓๗โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
159อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๓๙นางสาวณัฐมลตุ้ยแก้ว๔-ก.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๐นายณัฐวุฒิมนต์แก้ว๘-มิ.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
161อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๑นายณัฐวุฒิแย้มมาค๒๑-ต.ค.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
162อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๒นางสาวณิชาภาศรีวิชัย๒๕-เม.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
163อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๓นางสาวณิชาวีร์เปติวงศ์๑๙-ม.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
164อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๔นางสาวณุชานันท์พันวิลัย๑๑-เม.ย.-๒๕โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
165อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๕นางสาวดุษฎีติ๊บจันทร์๑๕-เม.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
166อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๖นายเดนองลอง๕-ธ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
167อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๗นางสาวตรีรักษ์ชัยสิทธิ์๘-มี.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
168อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๘นางสาวทัศนีย์แซ่ว้าง๓-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
169อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๔๙นายธนกรจีนทั่ง๒๐-ต.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
170อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๐นางสาวธนพรโล่ห์สุวรรณ๑๐-ส.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
171อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๑นางสาวธนัชญาแลเฌอกุล๓๑-ม.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
172อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๒นายธวัชชัยคำปาลี๘-มี.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
173อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๓นางสาวธัญญภรณ์คำแดง๕-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
174อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๔นางสาวธัญญรัตน์สันติธนวัฒน์๑๙-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
175อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๕นางสาวธัญริกาโยต๊ะ๑-ม.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
176อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๖นางสาวธันยพรปัญญา๑๓-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
177อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๗นางสาวธิดาลักษณ์ขุนหาญ๑๒-ม.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
178อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๘นางสาวธิราพรรณปันใจลือ๖-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
179อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๕๙นายธีรดลกองสาย๑-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
180อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๐นายนทีใหลหลัาง๒๙-พ.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
181อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๑นายนพพนมสกุลบุญกว้าง๙-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
182อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๒นางสาวนภาพรเมืองขัติย์๖-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
183อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๓นายนรวิชญ์พงศ์ประภัสสร๒๘-พ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
184อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๔นายนราวิชญ์หล่อสุวรรณ๑๐-มี.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
185อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๕นางสาวนฤมลใจเทพ๒-ม.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
186อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๖นายนลธวัชเขียววรรณา๒๓-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
187อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๗นางสาวนวัตธิดาไชยวงค์๔-พ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
188อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๘นางสาวนันธิกาอินทรจักร๒๔-พ.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
189อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๖๙นางสาวนาตาลีพงษ์อวัช๕-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
190อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๐นายนิติพงษ์ยศยิ่งอภิราม๒๐-มี.ค.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
191อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๑นางสาวนิภาวรรณวงษ์คำเขียว๑๗-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
192อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๒นางสาวบุษยมาสกาวิตา๘-มี.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
193อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๓นางสาวบูทูหลูแอะ๒๙-ก.ค.-๓๘โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
194อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๔นางสาวบูรณ์ลุงแหลง๗-ส.ค.-๓๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
195อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๕นางสาวปฏิวรดาใจเมือง๒๕-ม.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
196อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๖นางสาวปิยะนุชพุ่มทอง๑๙-ม.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
197อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๗นางสาวพรชนกสุภารัตน์๒๘-ส.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
198อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๘นางสาวพรนภัสมีชัย๙-ก.พ.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
199อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๗๙นางสาวพรนิภาลอมไร่๑๓-ก.พ.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
200อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๐นางสาวพรพรรณแซ่พ่าน๒๙-มี.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
201อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๑นางสาวพรพิมลตาสุรินทร์๑๙-มิ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๒นางสาวพลอยไพลินชัยมาสพงค์๑๒-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
203อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๓นางสาวพิมประภาถนอมใจ๑๘-มิ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
204อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๔นางสาวพิมพ์พิชาญใจวงค์๘-ธ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
205อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๕นางสาวพิมพิมลแสงปัญญา๗-พ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
206อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๖นายพีรกานต์ไชย์วุฒิ๓๑-ม.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
207อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๗นายพุฒิพงษ์ใจการ๑๒-พ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
208อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๘นางสาวภัควลัญชญ์อินสวรรค์๙-ม.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
209อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๘๙นางสาวภิญญาธีรนันทาภิธาน๒๐-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
210อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๐นางสาวมณฑิรานาสี๑๔-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
211อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๑นางสาวมอญอ้ายปี๙-เม.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
212อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๒นางสาวมาลัยอายี่๒๑-ส.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
213อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๓นางสาวเยาวภาหน้อยสุยะ๖-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
214อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๔นางสาวรวีพรหนักแน่น๒๗-ต.ค.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
215อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๕นางสาวรสรินทร์ภานาโข่๘-ส.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
216อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๖นายรัชพงษ์วงค์วัน๑๐-เม.ย.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
217อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๗นางสาวรัตติกาลกันทะวงค์๘-มี.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
218อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๘นางสาวรัตติกาลจูงใจ๒๖-ก.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
219อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๐๙๙นางสาวริวธิชาแก้วมณี๑๒-ส.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
220อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๐นางสาววราภรณ์แก้วธรรณ์๑๖-ก.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
221อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๑นายวัฒนศิลป์ไชยแก้ว๖-ม.ค.-๓๘โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
222อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๒นางสาววิภาวดีใจเผือ๓๑-มี.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
223อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๓นายศตวรรษเตมีซิว๓๑-ธ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
224อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๔นางสาวศรินยาฤทธิเดช๒๕-ก.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
225อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๕นางสาวศรีพลอยศักดิ์ดิกุล๖-เม.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
226อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๖นางสาวศิริยากรตาใส่๑๕-เม.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
227อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๗นางสาวศิริวรรณ?ตะนอย๕-พ.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
228อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๘นางสาวศุภรัตน์มิ่งมิตรวิบูลย์๑๒-มี.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
229อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๐๙นายศุภวิชญ์ศิริ๒๔-มิ.ย.-๓๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
230อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๐นายสรัลลุงทอง๒๗-เม.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
231อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๑นายสิทธิโชคบริบูรณ์คติ๒๙-มี.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
232อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๒นางสาวสิริกัลยาจูโต๙-ธ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
233อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๓นางสาวสุกัญญามงคลเจริญเชาว์๒๔-พ.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
234อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๔นางสาวสุจิตราภานายกร๑๐-พ.ย.-๒๘โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
235อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๕นางสาวสุชาดาเชอมือ๑๗-พ.ย.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
236อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๖นางสาวสุชีวันพูลสวัสดิ์๙-ธ.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
237อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๗นายสุทธิรักษ์เจตะวัน๒๐-ก.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
238อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๘นางสาวสุภัทราบ้านกล้วย๖-พ.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
239อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๑๙นางสาวสุภาวดีเกลี้ยงปราณีต๕-ธ.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
240อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๐นางสาวสุมารินทร์สมพงษ์๒๕-ต.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
241อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๑นางสาวเหมือนฝันวงศ์ดี๔-พ.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
242อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๒นายอณุภาพสุนันต๊ะ๑๐-ก.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
243อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๓นางสาวอนุจรีย์ดวงมูล๔-ต.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
244อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๔นางสาวอริษาปู่ตอง๑๖-มิ.ย.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
245อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๕นางสาวอลิสราเหลาซื่อ๒๙-พ.ค.-๓๕โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
246อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๖นางสาวอัจฉราขันเวท๙-พ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
247อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๗นางสาวอัณณ์ชญาเตชะฟอง๒๕-ธ.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
248อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๘นายอานันท์ประชามีบุญ๒๕-พ.ค.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
249อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๒๙นางสาวอาบือมาเยอะ๑๐-พ.ย.-๓๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
250อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๓๐นางสาวอารีรัตน์บวรเดชภักดี๒๒-มี.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
251อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๓๑นางสาวอารีรัตน์อุปแปง๖-พ.ค.-๔๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
252อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๓๐๑๓๒นายไอ้ลุงอ่อง๑๘-ม.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำดับช่วงชั้นระดับการศึกษาเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลวดป_เกิด_พ.ศ.องค์กร/สถานศึกษา
1ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๑เด็กหญิงกนิษฐ์นิตาคำแปง๒๕-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๒เด็กหญิงกัญญรัตน์สินธุชัย๒๘-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๓เด็กหญิงกานต์สินีชัยวารินทร์๒-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๔เด็กชายครรชิตพลปันธิ๓๑-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๕เด็กหญิงชญานิศชัยเทพ๓-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๖เด็กหญิงชญาภาพงษ์เย็น๙-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๗เด็กหญิงฐิติกาญจน์บริรักษ์๒๗-เม.ย.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๘เด็กหญิงณัฐกฤตาเราเท่า๒๔-มิ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๐๙เด็กชายณิชภูมิสกุลศิริกร๒๐-พ.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๐เด็กหญิงเตชินีศรีลาวัลย์๓๑-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๑เด็กหญิงนัทธชยาทวยหาญรักษา๕-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๒เด็กหญิงนันท์นภัสคำปวน๑๐-ส.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๓เด็กชายนิติรัฐจันทน์หอม๒๔-มิ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๔เด็กหญิงบุณยานุชสันติ์สวัสดิ์๑๕-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๕เด็กหญิงปาณปวีณ์สีลาเม๑๘-มี.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๖เด็กหญิงปาณิศราพูลเจริญ๙-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๗เด็กชายพิรภพปุญญะวัฒน์๑๔-ก.พ.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๘เด็กหญิงเพชรลัดดากันติ๊บ๖-ม.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๑๙เด็กหญิงศุภิชชาสุเป็ง๑๐-ต.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๒๐เด็กหญิงสิรินบุตรสำราญ๒๗-ก.ค.-๕๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๒๑เด็กหญิงสุขุมาภรณ์หมอดู๒๐-ก.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๒๒เด็กชายสุภณัฐเจริญสุข๘-พ.ย.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23ประถมป.๖๐๒๐ - ๔๐๐๒๓เด็กหญิงอภิศิริอินมงคล๒๙-ธ.ค.-๕๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24อุดมอื่นๆ๐๒๐ - ๖๐๐๐๑นายสุกนต์ธีไชยวงศ์คำ๖-เม.ย.-๔๐โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๒นางสาวธัญญาวงษ์รักษ์๒๖-ก.พ.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๓นางสาวธีราภรณ์จันตาขัด๑๒-ก.ย.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๔นายพันธวัชแซ่จัง๒๑-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๕นายพูนลาภปนัตตา๔-ม.ค.-๑๙โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๖นางสาววรรณนิษาสร้อยวัน๒๑-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๗นางสาวศศิวิมลเปติวงศ์๒๕-มี.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๖๐๐๐๘นางสาวอารีรัตน์สิทธิวงศ์๓-พ.ย.-๓๔โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำดับช่วงชั้นระดับการศึกษาเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลวดป_เกิด_พ.ศ.องค์กร/สถานศึกษา
1อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๑นางสาวกฤษณาโสดพธิ์๖-พ.ย.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๒นางสาวเกศสุดาพรมมูล๒๘-ต.ค.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๓นางสาวณัฐริการ์สิทธิคุก๘-ก.พ.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๔นางสาวดวงจันทร์เสรีอมตะ๘-มี.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๕นางสาวบุญยกนุชเสฏฐอำไพ๑๐-ก.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๖นางสาวปาริชาติกำมันตะคุณ๑๙-ก.ค.-๔๒โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๗นางสาวสุธีกานต์บุญยัง๓๐-มิ.ย.-๔๓โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8อุดมป.ตรี๐๒๐ - ๙๐๐๐๘นายเอกชัยวงค์หล้า๑๘-ม.ค.-๔๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่