โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน บ้านป่าตุ้มดอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อ.สิริพร คืนมาเมือง อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน หลักสูตรการจักสานและเครื่องสักการะล้านนา วิทยากรคือ คุณเกรียงไกร บุญทะนา ณ วัดป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก