การบริการวิชาการคณาจารย์และนักศึกษาวิชา “ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การบริการวิชาการคณาจารย์และนักศึกษาวิชา “ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่” เรียนรู้​ด้าน​ศาสนา​ ศิลป​วัฒนธรรม​ล้าน​นา ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้กว่า 800 คน