ฮอมใจ๋ เพาะลาน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ฮอมใจ๋ เพาะกล้าลาน” ณ บริเวณหลังเรือนอนุสารสุนทร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันเพาะกล้าลานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งอนุบาลต้นกล้าลานให้แข็งแรงก่อนมอบให้ชุมชน วัด สถานศึกษานำไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นลานให้งอกงามคู่กับแผ่นดินสืบไป