ร่วมงาน”ส่งต่อและสืบสานฟ้อนโบราณเมืองลับแล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ “ส่งต่อและสืบสานฟ้อนโบราณเมืองลับแลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไท-ยวนลับแลง และการถ่ายทอดการฟ้อนดอกเจิงซอ ฟ้อนนางโยนลับแลง ดนตรีพื้นเมืองประกอบการฟ้อนดอกเจิงซอและฟ้อนนางโยน ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ที่สนใจ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเรียนเป็นจำนวนมาก

รอง ผอ. ร่วมงาน111Day

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “Sam Neung Day” ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในงานมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี อีกด้วย

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบของรางวัล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

อ.วาทินี คุ้มแสง รอง ผอ. ร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

อ. วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในการอภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2558

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558 โดยมีท่านพระครูธีรสุตพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. ประธานสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงหน่วย กล่าวให้โอวาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในเขตภาคเหนือที่ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเผยแผ่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวนกว่า ๒๐๐ คน โดยได้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

1 78 79 80 81 82 83