เยี่ยมเยียนพ่อครูชาย ชัยชนะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ซึ่งปีนี้ (พ.ศ.๒๕๕๙) เป็นปีที่ ๒ ของการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ด้วยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ออกเผยแพร่ ทั้งนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินการออกเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลองค์ความรู้จากพ่อครูชาย ชัยชนะ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ณ บ้านท่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา : นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์

เยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา ได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านน้อย ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายใน วังสวนสุนันทา กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4 ถึง รัชการที่ 7 และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการเครื่องต่างกายและสาธิตการแต่งเครื่องแต่งกายฝ่ายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4-7

การเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณได้แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อาจารย์ดุสิต ชวชาติ อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันงดงามทรงคุณค่า และสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ ในศิลปวัฒนธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ รวมถุึงนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการประเพณีหิงไฟพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้รักษ์สามัคคีของชาวราชภัฏเชียงใหม่ ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะแะละวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

การอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลรักษาสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา 20 ธค. 58

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา : การปรุงยาดมสมุนไพร และน้ำมันนวดหอมระเหย โดยมี แม่ครูจรรยา วงค์ชัย ผู้เชียวชาญด้านแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา ซึ่งได้รับการยอมรับระดับประเทศ รวมถึงเป็นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2555 เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนผู้สนใจภายนอกเป็นอย่างมาก ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1 23 24 25 26