มร.ชม. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคา 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” จาก รากนครา บ่วงบรรจถรณ์ ภาพภ่ายความทรงจำและตัวตน ของคนในประวัติศาสตร์ วิทยากร: อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. และเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”  วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เปลติเยร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปี 2561

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ จิตสำนึก ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น / ชุมชน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน

ร่วมประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องจารึกและเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับเกียรติบัตรในฐานะให้การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเอกสารโบราณ ใบลาน ณ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

มร.ชม. รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

1 2 3 21