ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘” จำนวน ๔ ท่าน

ประกาศแจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา

แจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารตั้งแต่บริเวณชั้น 1 – 4 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

มร.ชม. มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ไกรลาศ จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบุคลากร และคณะผู้นำนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

สาธิตการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของ มร.ชม.

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วัดกู่เต้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เป็นจำนวน 39 ดอก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1,199 ดอก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,199 ดอก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560
โดยสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

รับจำนวน ๓๐๐ คน ได้บุญและได้ Transcript กิจกรรม ๓ หน่วยกิต

1 2 3 19