มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)

2 มีนาคม 2560 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยสำนักฯ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ

กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนำชมและการจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้และจัดทำการพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลที่สามารถนำมาจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”

ประชุมโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรวมถึงความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และนายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้

1 2 3 11