มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานการนำเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติในหัวข้อ “PBRU2016: 3rd National and International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research”

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ”

ร่วมจัดนิทรรศการ “ใบลานและพับสา ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”

หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ใบลานและพับสา : ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”

การเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในงาน “CMRU Library Fair 2016”

1 2 3 11