ประกาศสรรหาและคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”  8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาษฏ์ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญปีใหม่เมือง และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักศึกษาร่วมครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ คน เดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีและศิลปะการแสดงไทย-ล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1 2 3 32