การอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวานพื้นบ้านล้านนา

93 รูปภาพ · Updated 3 เดือนที่แล้ว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวานพื้นบ้านล้านนา ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกประสบการณ์การประกอบอาหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแม่ครูสุพันธ์ ฉิมดี เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

สถาบัน ศูนย์ สำนัก และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถาบัน ศูนย์ สำนัก และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ” เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยน้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น.

อบรมศิลปะการปรุงน้ำอบ น้ำปรุง บุหงารำไป

ระหว่างวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดการอบรมศิลปะการปรุงน้ำอบ นำ้ปรุง บุหงารำไป โดย แม่ครูอุสา ศรีสุวรรณ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2559 ณ เรือนอนุสารสุนทร

พิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้ ใต้ร่มพระบารมี 70ปีแห่งการครองราชย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ” เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด เป็นประธานสงฆ์ โดยภายในงานมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

1 53 54 55 56 57 59