4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน” ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมการแห่คัมภีร์ธรรม สูมาธรรม การถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานและพับสา การสวดนพเคราะห์และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทำบุญเรือนอนุสารสุนทร โดยพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นผู้เจิมป้ายเรือนอนุสารสุนทร การเปิดห้องนิทรรศการ “ห้องภูษาอาภรณ์” และ “ห้องอักษรตระกูลไท” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย และช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” วิทยากรประกอบด้วย อ.กรเพชร เพชรรุ่ง อ.ประสิทธิ์ เลียวศิริพงษ์ อ.ลมูล จันทน์หอม และ อ.ยุพิน เข็มมุกด์ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่เคยทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีการก่อตั้งศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ……..การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มารตลอดจนถึงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่… …๑) การจัดแสดงคัมภีร์ใบลานของพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ …๒) การฝึกอบรมทำผ้าห่อคัมภีร์ …๓) การสาธิตภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ …๔) นิทรรศการหอไตรล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา …๕) นิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจคัมภีร์ใบลาน และฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการหอสมุดดิจิทัลล้านนา โครงการสำรวจใบลานวัดต้นโชค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …๕) การสาธิตการจารใบลาน และเขียนพับสา โดยกลุ่มฝุ่นดิน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเหล็กจารลานคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ……..ในการจัดงานดังกล่าวมีเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน วีดีโอบันทึกการเสวนา “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”

อบรม “รู้ทันความเสี่ยงในการบริหารงานและรู้จักควบคุมภายในองค์กร”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา “รู้ทันความเสี่ยงในการบริหารงานและรู้จักควบคุมภายในองค์กร” โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองสำนักงานคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณนิตยา ใจกันทา นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณและมาตราฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์พรรณิศา คำภูเวียง หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

การเสวนา “การขับขานและดนตรีล้านนา จากพับสา ใบลานและเรื่องเล่า”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “การขับขานและดนตรี จากพับสา ใบลานและเรื่องเล่า” ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเสวนาวิชาการประจำปีของศูนย์ใบลานศึกษา โดยมีวิทยากร คือ…. ๑) พ่อบุญรัตน์ ทิพยรัตน์ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา พ.ศ.๒๕๕๙ ด้านการผลิตเครื่องดนตรี ๒) พ่อสมพงษ์ ขัตต์เนตร เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา พ.ศ.๒๕๕๙ ด้านดนตรีล้านนา ๓) ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔) อ.สงกรานต์ สมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕) คุณศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ในการเสวนาดังกล่าว มีนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ประมาณ ๖๐ คน โดยในเวทีเสวนาดังกล่าว วิทยากรได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาดนตรีในมิติต่างๆ การศึกษาเรื่องราวของการขับขาน การละเล่น และเครื่องดนตรีที่พบในจารึก ใบลาน พับสา ภาพลายเส้น ภาพถ่าย และจิตรกรรมต่างๆ รวมถึงศิลปวัตถุ ไฟล์บันทึกเสียง และวีดีทัศน์ ซึ่งการขับขานและเครื่องดนตรีบางอย่างถูกลืมเลือนไป และมีการรับเครื่องดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมอื่นมาใช้ในล้านนาด้วย โดยสามารถแบ่งพื้นที่หรือบทบาทของการบรรเลงดนตรีออกเป็น ๒ ลักษณะ คือดนตรีเพื่อความบรรเทิงในชีวิตประจำวัน และดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรม ส่วนด้านการผลิตเครื่องดนตรีและการบรรเลงดนตรีในปัจจุบันก็มีความแตกต่างกับอดีตบ้าง มีการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามกระแสการยอมรับ เทคนิคหรือวัสดุในการผลิต และสภาพสังคมของแต่ละยุคสมัย เช่น รูปแบบการถ่ายทอดก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้เรียน (เปลี่ยนจากการฝึกด้วยการตำเสียงหันมาใช้โน๊ตดนตรีแทน) ในช่วงท้ายของการเสวนาก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมเสวนา คณะผู้จัดงานยังได้จัดทำเอกสารประกอบการเสวนา ซึ่งประกอบด้วย บทความของวิทยากร บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการขับขานและดนตรี รวมถึงได้จัดนิทรรศการ “การขับขาน การละเล่น และดนตรีในจิตรกรรม”เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

พิธีสระเกล้าดำหัวฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงานกิจกรรมการเเข่งขัน ส้มตำ ลาบพื้นเมือง เเละขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว เเละร่วมรับพรปีใหม่จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมงาน “ไหว้สาพระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 720 ปี”

93 รูปภาพ · Updated 6 เดือนที่แล้ว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม และนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่ และการแสดงฟ้อนก่ายลาย เข้าร่วมจัดงาน “ไหว้สาพระญามังราย สร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 720 ปี” ในความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยจัดทำพิธีทำบุญ ณ วัดเชียงมั่น และร่วมเดินขบวนจากวัดไปยังหอพระญามังราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระญามังรายผู้สร้างเมือง และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน ทั้งนี้การเข้าร่วมงานครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกับเครือข่าย ที่มีทั้งชุมชน ภาครัฐ เอกชน ทำให้เห็นถึงความสามัคคี กลมเกลี่ยว นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา ณ สถาบันวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 54 55 56 57 58 59