นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และนายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้

คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคุณสุภัทรา เกรย์ และคณะจากบริษัท Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาในส่วนของห้องแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. อาจารย์วิราช ทูลแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คุณกุสุมา ตันจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

1 2