นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และนายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้

คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคุณสุภัทรา เกรย์ และคณะจากบริษัท Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาในส่วนของห้องแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. อาจารย์วิราช ทูลแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คุณกุสุมา ตันจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

อาจารย์ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี (พรหม พฺรหฺมโชโต, ปธ.๔, ดร.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนานครน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้มาเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอภาพกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ใบลานศึกษา ตลอดจนถึงประสบการณ์และข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านด้วย โดยในการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อจะได้อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารรึกและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านร่วมกันในโอกาสต่อไป
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี (พรหม พฺรหฺมโชโต, ปธ.๔, ดร.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนานครน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้มาเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอภาพกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ใบลานศึกษา ตลอดจนถึงประสบการณ์และข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านด้วย โดยในการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อจะได้อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารรึกและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านร่วมกันในโอกาสต่อไป