Prof.Dr. Volker Grabowsky เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. Prof.Dr. Volker Grabowsky นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) จาก Universität Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้นำคณะนักวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา และเรือนอนุสารสุนทร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา โดยมีคุณ โสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับ

น.ศ.ภาษาจีน ศึกษาเยี่ยมชนเรือนอนุสารสุนทร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติความเป็นมาของเรือนอนุสารสุนทร สถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีคุณ โสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านเอกสารโบราณ ใบลาน ณ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

1 2 3 4