ข่าวสาร

วีรพิชญ์ หิมารัตน์

ประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ ศ.อรุณรัตน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

Loading

Read More

ประชุมเตรียมงานนิรรศการ “ภูษา ราชินี”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานนิรรศการ “ภูษา ราชินี” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

การเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณได้แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อาจารย์ดุสิต ชวชาติ อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันงดงามทรงคุณค่า และสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ ในศิลปวัฒนธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ รวมถุึงนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการประเพณีหิงไฟพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้รักษ์สามัคคีของชาวราชภัฏเชียงใหม่ ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะแะละวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

Loading

Read More

ประชุมคัดแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคัดแบบตราสัญลักษณ์ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 โดยมี นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้แลกเปลี่ยนให้ความรู้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More