โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายใน วังสวนสุนันทา กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4 ถึง รัชการที่ 7 และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการเครื่องต่างกายและสาธิตการแต่งเครื่องแต่งกายฝ่ายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4-7

 94 total views

การเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณได้แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อาจารย์ดุสิต ชวชาติ อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันงดงามทรงคุณค่า และสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ ในศิลปวัฒนธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ รวมถุึงนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการประเพณีหิงไฟพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้รักษ์สามัคคีของชาวราชภัฏเชียงใหม่ ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะแะละวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

 95 total views

การอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลรักษาสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา 20 ธค. 58

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา : การปรุงยาดมสมุนไพร และน้ำมันนวดหอมระเหย โดยมี แม่ครูจรรยา วงค์ชัย ผู้เชียวชาญด้านแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา ซึ่งได้รับการยอมรับระดับประเทศ รวมถึงเป็นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2555 เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนผู้สนใจภายนอกเป็นอย่างมาก ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 96 total views

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558

จับฉลากของขวัญนักศึกษาจ้างงาน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้มอบของรางวัล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

 94 total views

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2558

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558 โดยมีท่านพระครูธีรสุตพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. ประธานสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงหน่วย กล่าวให้โอวาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในเขตภาคเหนือที่ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเผยแผ่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวนกว่า ๒๐๐ คน โดยได้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

 98 total views

1 27 28 29 30