ข่าวสาร

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้านศิลปว…

Loading

Read More

ผลการตัดสินการแข่งขันกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย “100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่” รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒน…

Loading

Read More

เลื่อนการแข่งขันสุดยอดกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย ๑๐๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่…

Loading

Read More