ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา

Loading

Read More

การเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา” เนื่องในงานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายใน วังสวนสุนันทา กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4 ถึง รัชการที่ 7 และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการเครื่องต่างกายและสาธิตการแต่งเครื่องแต่งกายฝ่ายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4-7

Loading

Read More

การเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีวิทยากรผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณได้แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อาจารย์ดุสิต ชวชาติ อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันงดงามทรงคุณค่า และสร้างเสริมจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักษ์ ในศิลปวัฒนธรรม และเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่มีเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ รวมถุึงนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการประเพณีหิงไฟพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้รักษ์สามัคคีของชาวราชภัฏเชียงใหม่ ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปะแะละวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

Loading

Read More

การอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลรักษาสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา 20 ธค. 58

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลสุขภาพแผนพื้นบ้านล้านนา : การปรุงยาดมสมุนไพร และน้ำมันนวดหอมระเหย โดยมี แม่ครูจรรยา วงค์ชัย ผู้เชียวชาญด้านแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา ซึ่งได้รับการยอมรับระดับประเทศ รวมถึงเป็นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2555 เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนผู้สนใจภายนอกเป็นอย่างมาก ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

Loading

Read More