พิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา

 124 total views,  2 views today

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี (พรหม พฺรหฺมโชโต, ปธ.๔, ดร.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนานครน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้มาเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอภาพกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ใบลานศึกษา ตลอดจนถึงประสบการณ์และข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านด้วย โดยในการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อจะได้อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารรึกและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านร่วมกันในโอกาสต่อไป
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พระชยานันทมุนี (พรหม พฺรหฺมโชโต, ปธ.๔, ดร.) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนานครน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้มาเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอภาพกิจกรรมและการทำงานของศูนย์ใบลานศึกษา ตลอดจนถึงประสบการณ์และข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านด้วย โดยในการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อจะได้อนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน พับสา จารรึกและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านร่วมกันในโอกาสต่อไป

 126 total views,  2 views today

การเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา” เนื่องในงานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 122 total views,  2 views today

ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

รศ. นสพ. ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยว ต้นรักใหญ่ และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 23 มีนาคม 2559

 122 total views,  2 views today

เยี่ยมเยียนพ่อครูชาย ชัยชนะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ซึ่งปีนี้ (พ.ศ.๒๕๕๙) เป็นปีที่ ๒ ของการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ด้วยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ออกเผยแพร่ ทั้งนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินการออกเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลองค์ความรู้จากพ่อครูชาย ชัยชนะ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ณ บ้านท่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา : นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์

 123 total views,  2 views today

1 75 76 77 78 79 84