ผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564

ผลการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล. วงศ์สุข เป็นประธานการประชุม