เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนำชมและการจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้และจัดทำการพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลที่สามารถนำมาจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”

เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรวมถึงความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี

เมื่อวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคุณดิเรก อินจันทร์ และคุณอนุชิต ณ สิงห์ทร เดินทางไปจัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” ณ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

1 2 3 12