ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีท่าน “ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช” รองอธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นั่งรถบุษบก พร้อมนำนักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย ร่วมตกแต่งรถบุษบก และร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด-จุดลานชมวิว

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานในวัด

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิธีการศึกษาศึกษาค้นคว้า การสำรวจ จัดทำทะเบียน และกระบวนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานใน“ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานในวัด”

พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์

เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการแสดง ได้นำรถบุษบกพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ “พระพุทธสถิตมิ่งมงคล” เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และทีมจัดริ้วขบวนจากสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จำนวนกว่า 90 คน จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนา เพื่อร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 19