93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560” แด่ศิลปินพื้นบ้าน นักปราชญ์แห่งล้านนา จำนวน 12 ท่าน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 ฮ่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกล้าดำหัว แต่งหย้องคัวงาม”

เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนำชมและการจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้และจัดทำการพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลที่สามารถนำมาจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”

1 2 3 13