ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการฟ้อนกิงกะหร่า และโตล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรศิลปะการฟ้อนกิงกะหร่า และโตล้านนา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนอนุสารสุนทร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World Youth Buddhist Society) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age) The Seventh World Youth Buddhist Symposium Post-conference

โครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การฝึกอบรม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น”

1 2 3 11