มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานการนำเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติในหัวข้อ “PBRU2016: 3rd National and International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research”

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ร่วมจัดนิทรรศการ “ใบลานและพับสา ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”

หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ใบลานและพับสา : ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”

การเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในงาน “CMRU Library Fair 2016”

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิด โดยมีท่าน พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ประธานกรรมการกองอำนวยการสนามสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.) เจ้าอาวาสวัดผาลาด(สกิทาคามี) ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)

1 2 3 10