กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนำชมและการจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้และจัดทำการพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลที่สามารถนำมาจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”

เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรวมถึงความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี

เมื่อวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคุณดิเรก อินจันทร์ และคุณอนุชิต ณ สิงห์ทร เดินทางไปจัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” ณ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการฟ้อนล้านนา ชั้นสูง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนสาวไหม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการฟ้อนล้านนา ชั้นสูง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนสาวไหม) ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงแคปลาช่อน/บัวลอยงาดำน้ำขิง)

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560

1 2 3 9