เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ   สิตานุรักษ์  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา  โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ ่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมเมแฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมเตรียมการเพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ  สิตานุรักษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม  และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี และอาจารย์อิศรา  กันแตง  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 26