ข่าวสาร

93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560” แด่ศิลปินพื้นบ้าน นักปราชญ์แห่งล้านนา จำนวน 12 ท่าน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กว่า 93 ปี ที่ได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสรรหา คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรม สืบสานองค์ความรู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ในปีพุทธศักราช 2560 มีบุคคลที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก เป็นเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 12 ท่าน ได้แก่

คุณศรีเลา เกษพรหม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านอักษรศาสตร์และพิธีกรรมล้านนา)
คุณเกริก อัครชิโนเรศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านอักษรศาสตร์และปฏิทินล้านนา)
คุณสนั่น อิทธิชัยมงคล สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น)
คุณบุญส่ง วงค์คำ สาขาภูมิปัญญา (ด้านพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา)
คุณประดิษฐ์ เป็งเรือน สาขาศิลปะ (ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา)
คุณเบญจมิน สุตา สาขาศิลปะ (ด้านสถาปัตยกรรม)
ร้อยตรีชัยวรรณ์ ศรีใจภา สาขาศิลปะ (ด้านการต้องผ้าและโลหะ)
คุณอานนท์ ไชยรัตน์ สาขาศิลปะ (ด้านการแสดง:กลองพื้นบ้านล้านนา)
คุณแจ่มจันทร์ แสนสิงห์ สาขาศิลปะ (ด้านการแสดงซอ)
คุณประสิทธิ์ มณีศรี สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ด้านนาฏศิลป์ไทยใหญ่)
คุณธนวัฒน์ ราชวัง สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบ้านล้านนา)
คุณสุมาลี สุกันธา สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงผลงานของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา อาทิ การขับขานเพลงซอ การแสดงนาฏดุริยศิลป์ไทยใหญ่ตีกลองมองเซิง ปะทะ กลองปู่เจ่ การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต การบำบัดโรคแบบพื้นบ้านล้านนา การแสดงนาฏเภรี ศรีล้านนาสนั่นเวียงเชียงใหม่ การเสวนาทางวิชาการและการอภิปรายเรื่อง “ผ้าพุทธ ผ้าผี ผ้าพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย์” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

วีดีโอบันทึกงาน 93 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา : เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560

วีดีโอ บันทึกการเสวนาทางวิชาการและการอภิปรายเรื่อง “ผ้าพุทธ ผ้าผี ผ้าพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย์”

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *