อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

Loading