ข่าวสาร

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

 

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่และเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้รับการปลูกฝังให้มีความสำนึกในความเป็นไทย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา  และศิลปะการแสดงไทย-ล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)   จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการสอนภาษาไทย และมีความสามารถในด้านการสอนดนตรีไทย และดนตรีล้านนา มีความสามารถในด้านการสอนนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงล้านนา
 • ผู้สมัครชาย-หญิงไทย นับถือศาสนาพุทธ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีได้ (สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย-ล้านนา)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • มีความอ่อนน้อมเข้ากับสังคมหรือผู้ร่วมงานได้ดี
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้มีวุฒิภาวะสมวัย สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้
 • มีความสนใจและพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งหวังในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน

เงื่อนไขของทุน

 • นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหารและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
 • นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ คนละ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน
 • นักศึกษาจะต้องชำระค่าดำเนินงานด้านวีซ่าด้วยตนเอง
 • นักศึกษาจะต้องพร้อมเดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
 • ระหว่างพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถรับทำงานอื่นได้

หลักฐานการสมัคร

 • Application Form For Thai Cultural Student Exchange Program (Download ทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม culture.cmru.ac.th)
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)

กำหนดรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๔
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
 • การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *