ข่าวสาร

ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรั้วดำเหลือง จัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”
และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ยังได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ พ่อครูบุญศรี รัตนัง เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2552 ในโอกาสได้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) ประจำปีพุทธศักราช 2560 และให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2561 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงค์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
2. นายอรุณศิลป์ ดวงมูล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านเพลงพื้นบ้าน (ขับซอล่องน่าน)
3. นางวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา
4. นายอดุลย์ แสงคำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะ ด้านการทำโคมล้านนา
5. นางสาวศันสนีย์ อินสาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการสืบสานดนตรีพื้นบ้านล้านนา
6. นางดวงกมล ใจคำปัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านการทำเครื่องเขิน
7. นายจำลอง ปุระเสาร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะ ด้านเพลงพื้นบ้าน (ขับซอเชียงใหม่)
8. เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการออกแบบลายผ้า
9. นางจารุวรรณ เหมืองจา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น
และ 10. นายพลเทพ บุญหมื่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะ ด้านการต้องลาย โคมและตุง
ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอุดมการณ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดงาน ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลป์ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรแก่การสืบทอดให้คงอยู่จนถึงเยาวชนคนรุ่นหลังภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแด่ปราชญ์และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในนาม เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา นิทรรศการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาในหัวข้อ “วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก” นิทรรศการคัมภีร์ใบลาน นิทรรศการด้านการอนุรักษ์ ต้นลาน ต้นหมาก สนองตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ โครงการ อพ.สธ. การเสวนาองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ใบลานดิจิทัลกับสังคมและเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ “ปลูกหมาก ปลูกลาน ฝากไว้กับแผ่นดิน” การอบรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ประชาชน บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *