ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 57 total views,  3 views today