ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหารบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ โดยมี ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธาน สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  และอาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 470 total views,  2 views today